(Last Updated On: 22 kwietnia 2013)

Jeżeli strony określiły w umowie rekompensatę z tytułu niewykonania w terminie zobowiązania, to później nie mogą się powoływać na wadę fizyczną sprzedanej nieruchomości ? orzekł Sąd Najwyższy.

kggosdEW2nI - Skoro w umowie jest rekompensata, to nie ma mowy o wadzie

Więcej … Źródło: Skoro w umowie jest rekompensata, to nie ma mowy o wadzie