(Last Updated On: 31 marca 2011)

 Od wyroku sądu I instancji można wnieść na piśmie apelację do sądu wyższego rzędu i wskazać, czy zaskarża się go w całości, czy w części. Sąd II instancji ponownie rozpozna sprawę, ale tylko w takich samych granicach jak sąd niższego rzędu


Więcej … Źródło: Strona ma dwa tygodnie na złożenie apelacji w sądzie

Oceń artykuł