(Last Updated On: 29 marca 2011)

Warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz zasady przeznaczania jego środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym ze związkami zawodowymi albo z wybranym pracownikiem. Powstaje pytanie, na podstawie jakich kryteriów świadczenia z funduszu powinny być przyznawane pracownikom? Czy środki funduszu mogą być spożytkowane na zakup upominków dla wszystkich pracowników, czy też mogą trafiać wyłącznie do pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej?

hS VbRA41NM - Według jakich zasad pracodawca może przyznawać świadczenia z funduszu socjalnego

Więcej … Źródło: Według jakich zasad pracodawca może przyznawać świadczenia z funduszu socjalnego