(Last Updated On: 8 marca 2011)

Prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do jej zadań własnych. Działalność ta obejmuje szczególnie uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych.


Więcej … Źródło: Zadaniem gminy jest kształtowanie lokalnej polityki przestrzennej

Oceń artykuł