(Last Updated On: 26 kwietnia 2011)

Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiających do wezwania wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5 viC0gq3Gw - Zamówienia publiczne: Każdy uczestnik konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów

Więcej … Źródło: Zamówienia publiczne: Każdy uczestnik konsorcjum może otrzymać odrębne wezwanie do uzupełnienia dokumentów