(Last Updated On: 17 marca 2011)

TEZA: 14-dniowy termin do zgłoszenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny umotywowanych zastrzeżeń co do kandydata na stanowisko dyrektora szkoły jest terminem do doręczenia zastrzeżeń organowi prowadzącemu szkołę.

DuaS 0rUGhk - Zastrzeżenie o procedurze wyboru dyrektora szkoły zgłoszone po terminie nie jest wiążące dla wójta

Więcej … Źródło: Zastrzeżenie o procedurze wyboru dyrektora szkoły zgłoszone po terminie nie jest wiążące dla wójta