artykuł zawieszone emerytury
(Last Updated On: 16 listopada 2016)

Nowa regulacja, czyli ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 roku do 21 listopada 2012 roku umożliwia wypłatę świadczeń, których wypłata została przez ZUS zawieszona. Emeryci muszą jednak pamiętać, kiedy ZUS może wstrzymać wypłacanie przyznanej emerytury.

Zawieszone emerytury

Pytanie: „Kiedy emerytury mogą być zawieszone?” zadaje sobie wielu emerytów, którzy zastanawiają się nad podjęciem pracy zarobkowej. Ostatnie problemy beneficjentów i masowe wysyłanie przez organ emerytalno-rentowy decyzji wstrzymujących wypłatę świadczenia było dla wielu emerytów działaniem niezrozumiałym. Warto zatem poświęcić nieco czasu, aby nie tylko dokładnie rozeznać się w przepisach, które ostatnimi czasy weszły w życie, ale również dowiedzieć się, kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zawiesić wypłacanie części lub całości świadczenia.

Co w teorii?

Każdy emeryt, który chce dorabiać, musi pamiętać, że ma do tego prawo. Wysokość dochodów może jednak bezpośrednio wpłynąć na fakt, iż organ wypłacający świadczenie zmniejszy lub nawet wstrzyma wypłacania emerytury. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gdy dodatkowe zarobki przekroczą:

– 70% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa ZUS to organ emerytalno-rentowy zmniejsza wysokość wypłacanego świadczenia,

– 130% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa ZUS to organ emerytalno-rentowy zawiesza wysokość wypłacanego świadczenia.

W praktyce tylko ułamek emerytów może przekroczyć powyżej wskazane progi. Warto przy tym wskazać konkretne kwoty i pokazać, od jakich sum możliwe jest obniżenie wysokości wypłacanego świadczenia lub jego nawet jego zawieszenie. Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 19 listopada 2013 roku kwota przychodu, która odpowiada:

–  70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2013 roku wynosi 2556,20 zł,

–  130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2013 roku wynosi 4747,30 zł.

Przekroczenie jednego z wyżej wymienionych progów jest równoznaczne z otrzymaniem przez emeryta pisemnej decyzji z ZUS o obniżeniu wymiaru wypłacanego świadczenia lub też zawieszeniu jego wypłacania.

O ile powyżej wskazano uregulowania w przepisach dotyczących zawieszenia emerytur przez organ emerytalno-rentowy, o tyle warto wskazać, że pewna grupa beneficjentów została pozbawiona świadczenia z uwagi na wprowadzenie pewnego przepisu.

>>> Czytaj też: Ile może dorobić emeryt

Jakiego dokładnie? Od 1 stycznia 2011 roku obowiązuje art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: „Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”. Mówiąc najprościej, cytowany przepis przewiduje, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu w razie, gdy beneficjent kontynuuje stosunek pracy nawiązany przed nabyciem prawa do świadczenia.

Nie tylko od 1 stycznia 2011 roku…

Cytowany powyżej artykuł bynajmniej nie odnosi się wyłącznie do osób, które nabyły prawo do emerytury od dnia 1 stycznia 2011 roku, ale miał on zastosowanie również do tej grupy osób, które nabyły prawo do emerytury przed dniem 1 stycznia 2011 roku. Jak to możliwe? Gdy osoby, o których mowa, nie rozwiązały z pracodawcą stosunku pracy do 30 września 2011 roku, ZUS zawiesił im prawo do wypłaty świadczenia od dnia 1 października.

W odniesieniu do sytuacji, w jakiej znalazła się wskazana grupa emerytów, wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny. Otóż, w wyroku z dnia 13 listopada 2012 roku orzekł on, że przepisy, które zakazują łączenia pracy z pobieraniem emerytury są niezgodne z zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa przewidzianą w Konstytucji RP.

Zawieszone świadczenie i… co dalej?

Zgodnie z wyżej wskazanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, na wniosek złożony przez osobę uprawnioną, ZUS podejmował wypłatę zawieszonego świadczenia, ale najwcześniej od dnia 22 listopada 2012 roku, czyli od dnia ogłoszenia wyroku. Jednocześnie zakład emerytalno-rentowy odmawiał wypłaty świadczenia za okres od dnia 1 października 2011 do 21 listopada 2012 roku.

>>> Czytaj też: Ile może dorobić emeryt policyjny

W tym okresie wiele osób zastanawiało się, jak odzyskać pieniądze od ZUS. Część emerytów zdecydowała się na walkę w sądzie o swoje pieniądze. Trzeba przy tym podkreślić, że orzecznictwo – w tym zakresie – było dość zróżnicowane. Sądy bardzo często nie tylko ustalały obowiązek wypłaty zaległych emerytur, ale czasami przyznawały powodom odsetki ustawowe. Dodatkowo należy w tym miejscu podkreślić, że wyrok Trybunału realizuje ustawa dnia 13 grudnia 2013 roku o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 roku do dnia 21 listopada 2012 roku.

Jak odzyskać swoje należności?

Z powyższego wynika, że walka o zawieszone emerytury prowadzona była w dwojaki sposób – z jednej strony jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej emeryci, którzy postanowili swoich praw dochodzić na drodze sądowej.

A zatem, co ze sprawami, które są w sądzie? Osoby, którym sąd prawomocnym wyrokiem przyznał prawo do wypłaty zawieszonego świadczenia, ale nie orzekł o odsetkach lub też oddalił – w tym zakresie powództwo – mają prawo dochodzić ich bezpośrednio od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takim przypadku konieczne jest złożenie stosownego wniosku. Warto przy tym pamiętać, że odsetki będą należały się tylko i wyłączenie:

–  do dnia wypłaty – w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła przed dniem wejścia ustawy w życie,

– do dnia wejścia ustawy w życie – w przypadku gdy wypłata zawieszonej emerytury nastąpiła po dniu wejścia ustawy w życie.

Jednocześnie warto wskazać, że powyżej wskazana ustawa reguluje też sytuację emerytów, których dochodzenie swoich praw przed sądem jeszcze się nie zakończyło. W takim przypadku, zgodnie z art. 9 przywołanej ustawy, organ rentowy zawiesza postępowanie i podejmuje je na wniosek zainteresowanego, w przypadku gdy sąd wydał prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w tej sprawie.

Wypłata zawieszonej emerytury tylko na wniosek

Emeryci, którzy zamierzają skorzystać z regulacji wprowadzonych przez ustawę z dnia 13 grudnia 2013 roku muszą pamiętać o konieczności złożenia stosownego wniosku do placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wypłaca świadczenie. Inaczej mówiąc, zawieszone emerytury nie są wypłacane z mocy samego prawa.

>>> Czytaj też:  Podwyżka emerytur

Warto przy tym podkreślić, że nie ustawa nie przewiduje, w jakim terminie należy wystąpić o wypłatę emerytury. Z drugiej strony wszyscy zainteresowani beneficjenci muszą pamiętać, że odsetki od wypłaconych kwot i tak liczone będą tylko do dnia wejścia w życie nowelizacji.

Złożenie wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury przez świadczeniobiorcę jest jednoznaczne z podjęciem przez ZUS postępowania w tej sprawie. W jakim czasie ZUS wyda decyzję? Zgodnie z przepisami ma na to 60 dni liczonych od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

Prawo do emerytury osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja osób, które – w okresie zawieszenia wypłaty emerytury i w związku z kontynuowaniem stosunku pracy – nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego. W takim przypadku wypłata zawieszonych emerytur również odbywa się na wniosek zainteresowanych, ale trzeba pamiętać, że do kierowanego pisma muszą one dołączyć zaświadczenie od pracodawcy, które potwierdza ich przychód w danym roku kalendarzowym, jak i poszczególnych jego miesiącach.

To właśnie tych emerytów dotyczą wymienione na początku artykułu ograniczenia dotyczące przekroczenia progu 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Inaczej mówiąc, ich emerytury – w zależności od dochodu – mogą zmaleć lub też zostać zawieszone.

Dziękuję Ci za przeczytanie artykułu! Teraz kliknij Lubię to!  i przeczytaj podobne artykuły które Cie zainteresują. A Wy co o tym sądzicie? Wypowiedz się w komentarzach na ten temat

Czytaj więcej na  Emerytury 

Zawieszone emerytury ? odzyskaj swoje świadczenie.
4.3 (86.67%) 3 głosów