(Last Updated On: 26 kwietnia 2011)

Rząd przyjął następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych: PKB w ujęciu realnym ? wzrost o 4,0 proc., PKB w cenach bieżących ? 1.619,1 mld zł, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ? 2,8 proc., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ? 3.624 zł, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ? 5,8 proc., realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ? 2,9 proc., nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ? 6,1 proc., wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej ? o 1,3 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku ? 10 proc.

Rada Ministrów zaktualizowała plan finansowy państwa na lata 2011-2014. Kryzys finansowy pokazał, że polska gospodarka jest relatywnie odporna na jego skutki. W 2010 r. wzrost PKB wyniósł 3,8 proc. Ocenia się, że w roku 2011 wzrost ten będzie wyższy i wyniesie 4,0 proc. Konsekwentne działania naprawcze i stabilizacyjne rządu pozwoliły ograniczyć nierównowagę finansową państwa, a przede wszystkim nie dopuścić do przekroczenia progu 55 proc. w relacji długu publicznego do PKB.

Zmieniona została struktura wydatków publicznych poprzez ich ?odsztywnienie?. Przyjęta przez rząd dyscyplinująca reguła wydatkowa wyznacza maksymalny wzrost wydatków elastycznych na poziomie 1 proc. w ujęciu realnym, przy czym ich rzeczywisty wzrost może być jeszcze mniejszy. Rząd prowadzi intensywne prace nad wprowadzeniem dodatkowych rozwiązań ograniczających deficyt i przyrost długu sektora jednostek samorządu terytorialnego. Kontynuowane będą działania upraszczające i uszczelniające system podatkowy. Zmniejszeniu wydatków ma służyć obowiązek lokowania wolnych środków na rachunku ministra finansów. Prowadzony jest również audyt wewnętrzny wydatków, którego celem jest zwiększenie efektywności i zasadności wydawania pieniędzy publicznych. Wszystkie te działania pozwolą uniknąć ryzyka przekroczenia przez dług publiczny drugiego progu ostrożnościowego (55 proc. PKB).

W przyjętym przez rząd zaktualizowanym planie finansowym na lata 2011-2014 przewiduje się, że:
Dochody budżetu państwa wyniosą:
? w 2011 r. – 273,1 mld zł,
? w 2012 r. – 292,7 mld zł,
? w 2013 r. – 309,6 mld zł,
? w 2014 r. – 323,3 mld zł,
Wydatki budżetowe państwa:
? w 2011 r. wyniosą 313,3 mld zł (20,6 proc. PKB),
? w 2012 r. ? 329,6 mld zł (20,4 proc. PKB),
? w 2013 r. ? 339,6 mld zł (19,7 proc. PKB),
? w 2014 r. ? 351,2 mld zł (19,2 proc. PKB).
Deficyt budżetu państwa wyniesie:
? w 2011 r. ? 40,2 mld zł,
? w 2012 r. ? 37,0 mld zł,
? w 2013 r. ? 30,0 mld zł,
? w 2014 r. ? 28,0 mld zł.
Relacja państwowego długu publicznego do PKB
? 2011 r. ? 52,7 proc.,
? 2012 r. ? 51,9 proc.,
? 2013 r. ? 50,6 proc.,
? 2014 r. ? 49,7 proc.

Zobacz też:  Intel Security o bezpieczeństwie w branży finansowej.

źródło:kprm.gov.pl

Więcej … Źródło: Założenia do budżetu na 2012 rok przyjęte

12345 (Brak ocen, bądź pierwszy!)