(Last Updated On: 30 października 2016)

Ile może dorobić emeryt?

Tylko dla niektórych emerytura to czas błogiego odpoczynku. Większość osób nabywających prawo do świadczenia emerytalnego jest zmuszona podjąć dodatkową pracę w celu podreperowania domowego budżetu. Emeryci, którzy decydują się na dorabianie, muszą jednak wiedzieć, że istnieją ograniczenia.

Sprawdź, ile może dorobić emeryt, aby nie stracić prawa do emerytury!

Ile można dorobić do emerytury? 

Najnowsze zmiany w emeryturach odnoszą się do roku 2040. Wówczas wszyscy pracować mamy do 67-go roku życia. Aktualnie cała rzesza osób, które pobierają świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ze względów ekonomicznych musi dorabiać. Dotyczy to zarówno emerytów, jak i rencistów.

Niestety, ustalone limity wymagają dokładnego zapoznania się z obowiązującym aktualnie prawem. W przeciwnym razie otrzymać można decyzję o zmniejszeniu wysokości świadczenia lub nawet o zawieszeniu jego wypłacania. Ostatnia zmiana progów miała miejsce we wrześniu.

Czy emeryt może pracować?

Takie pytanie nie jest bezpodstawne. Hasła „zabiorą emeryturę” lub „obniżą świadczenie” skutecznie zniechęcają emerytów, którzy chcą dorobić do nierzadko głodowej emerytury. Zamiast zatem legalnej pracy, wielu byłych pracowników szuka dodatkowego źródła finansów w tak zwanej szarej strefie.

>>> Czytaj też: Ile może dorobić emeryt w 2014

Każdy emeryt ma jednak prawo, bez obaw o ewentualne konsekwencje, dorobić sobie do otrzymywanego świadczenia. Wysokość otrzymywanego wynagrodzenia musi być jednak stosowna do limitów, które ustalane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmieniają się one co kwartał, zaś podstawą uzyskania prawa do otrzymywania emerytury zarówno w całości, jak i części jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Ile może dorobić emeryt, aby nie stracić świadczenia?

Najlepsze konto dla emeryta Sprawdź konto Aktywni 50+ konto dla seniora. Darmowa konsultacja

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie do celów emerytalnych ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W trzecim kwartale 2013 roku wyniosło ono 3651,72zł. Stracić mogą emeryci, których dodatkowe wynagrodzenie:

– przekracza 70% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – wówczas Zakład ubezpieczeń Społecznych zmniejsza wysokość świadczenia,

przekracza 130% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o wstrzymaniu wypłaty świadczenia.

Wskazane progi są na tyle wysokie, że większość dorabiających emerytów nie musi obawiać się ani o zmniejszenie wysokości świadczenia, ani tym bardziej o jego utratę.

Jeżeli jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o zmniejszeniu wysokości świadczenia, to tylko o tyle, o ile emeryt przekroczył limit.

Praca dla emeryta? Nie tylko w szarej strefie!

W wysokości świadczeń emerytów występują tak duże dysproporcje, że tylko nieliczni nie myślą o szukaniu dodatkowych źródeł pieniędzy. Problemem jest fakt, iż niewielu emerytów wie, ile może dorobić.

Pojawiają się wątpliwości i pytania: „Ile mogę dorobić na emeryturze?”, „Ile mogę dorobić i od czego to zależy?”. W związku z wątpliwościami i brakiem znajomości aktualnie obowiązujących limitów, emeryci szukają pracy dorywczej głównie „na czarno”.

Przedsiębiorcze emerytki i emeryci najmują się do prac domowych, opiekują się dziećmi, prowadzą dom, wyprowadzają zwierzęta na spacer czy też wykonują drobne prace w ogrodach. Część emerytów podejmuje się też prac w charakterze ochroniarza czy stróża nocnego. Wyjście z szarej strefy może jednak okazać się nader korzystne. Dlaczego?

>>> Czytaj też: Ile może dorobić policjant na emeryturze?

Emerytura a legalna praca

Każdy emeryt, który świadczy pracę w sposób legalny i to tylko na część etatu, może liczyć, że jego pracodawca odprowadza za niego składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym siłą rzeczy wydłuża się jego staż pracy, zaś fakt ten wpływa na wysokość świadczenia, jakie powinien otrzymywać. Z tego względu każdy dorabiający emeryt ma prawo złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek o przeliczenie wysokości jego emerytury. Możliwości są przy tym dwie.

Osoby, które pracują na etat powinny wnioskować o przeliczenie emerytury ze względu na wydłużony staż pracy, zaś emeryci, którzy postawili na własną działalność gospodarczą ze względu na wysokość odprowadzanych składek.

Jak często składać wniosek?

To, ile emeryt może dorobić, jak wskazano powyższej, zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które ogłaszane jest co kwartał. Z tego względu każda zainteresowana osoba, która pobiera świadczenie i legalnie podejmuje pracę, może składać wniosek również co kwartał.

Należy przy tym pamiętać, aby do wniosku dołączyć zaświadczenie od pracodawcy, które będzie stwierdzało, że w okresie zatrudnienia emeryt nie korzystał z urlopu bezpłatnego oraz nie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Na postawie przedłożonych dokumentów, po ich sprawdzeniu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje stosowną decyzję o podwyższeniu wysokości przyznanego świadczenia.

Świadczenie przedemerytalne? Sprawdź, ile możesz dorobić!

O ile wiadomo, ile może dorobić emeryt lub rencista, o tyle warto podkreślić, że nieco inaczej jest w przypadku osób, które pobierają świadczenie przedemerytalne. Zbieżność polega na występowaniu progów, po przekroczeniu których Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obniżyć wysokość świadczenia lub też je wstrzymać.

Podstawą dokonania wyliczeń jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji. Tak, jak przy świadczeniu emerytalnym, obowiązują dwa progi:

przekroczenie granicy 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji powoduje zawieszenie wypłaty przyznanego świadczenia,

gdy uzyskiwane zarobki są większe niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje decyzję o zmniejszeniu wysokości przyznanego świadczenia.

Porównując progi można wysunąć wniosek, że świadczenie przedemerytalne jest mniej korzystne dla osoby, która chce podreperować swój domowy budżet. Innymi słowy mówiąc, legalnie może ona zarobić znacznie mniej.

Pobierając rentę socjalną i rodzinną również możesz dorabiać

Renta socjalna, jak i rodzinna to najczęściej przyznawane renty w naszym kraju. W przypadku renty rodzinnej progi są takie same, jak przy świadczeniach dla emerytów – 70% i 130%. Warto przy tym podkreślić, że często zdarza się, że do jednej renty uprawnionych jest kilku członków rodziny. Wówczas pobierają oni przyznane świadczenie w równych częściach.

>>> Aktualizacja informacji. Zobacz też: Waloryzacja emerytur w 2014 roku >>>  Zmiany w Emeryturach 2014‎. Sprawdź jak podnieść jej wysokość. Dowiedz się więcej !  ↓

Czytaj więcej: Emerytury

Osiągnięcie przychodu, który przekracza podane powyżej wartości wpływa tylko na zmniejszenie lub zawieszenie tej części renty, która przysługuje osobie podejmującej pracę zarobkową.

Jeszcze inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Co prawda, osoba, która nabyła do niej prawo również może dorabiać, niemniej jednak świadczenie to zostanie zawieszone, jeżeli osoba uprawniona osiągnie dochody w łącznej kwocie wyżej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Źródło: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Dziękuję Ci za przeczytanie artykułu! Teraz kliknij Lubię to!  i przeczytaj podobne artykuły które Cie zainteresują. A Wy co o tym sądzicie?

Zobacz ile może dorobić emeryt i rencista?
4.5 (90%) 8 głosów